DE OPLOSHELD

Privacy- en cookieverklaring

DE OPLOSHELD® is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres : Koningin Wilhelminaweg 25
Postcode   : 7391ER
Plaats   : Twello
KvK nr.   : 77487591
Btw-id.   : NL003200804B91
Telefoonnummer   : 06-48371173
E-mailadres   : jen@deoplosheld.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe DE OPLOSHELD® persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

DE OPLOSHELD® respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van DE OPLOSHELD®. Wees je er dus van bewust dat DE OPLOSHELD® niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van DE OPLOSHELD®.

PERSOONSGEGEVENS DIE DE OPLOSHELD® VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die DE OPLOSHELD® verwerkt:

  • Jouw bedrijfsnaam
  • Jouw voor- en achternaam;
  • Jouw adresgegevens;
  • Jouw e-mailadres;
  • Jouw IP-adres;
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE DE OPLOSHELD® VERWERKT

DE OPLOSHELD® verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt.

DE OPLOSHELD® heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jen@deoplosheld.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG DE OPLOSHELD® PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van DE OPLOSHELD® en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan DE OPLOSHELD® verstrekt.

 De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, WhatsApp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om je te informeren over nieuwe

vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6 Om goederen en diensten bij je af te leveren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. DE OPLOSHELD® verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DE OPLOSHELD®) tussen zit.

HOE LANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

DE OPLOSHELD® bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende gerechtelijke zaak;
  • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten;
  • Indien een dossier langer wordt bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant is, wordt deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.
Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw bedrijfsnaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw factuurgegevens 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam 2 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens 2 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 2 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

DE OPLOSHELD® verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DE OPLOSHELD® blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt DE OPLOSHELD® gegevens:

Naam derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Snelstart Verwerker Om offertes en facturen te kunnen opmaken en versturen Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken en versturen van offertes en facturen


Ready4IT Verwerker Voor de website en e-mails Naam en emailadres
Tribe Verwerker CRM systeem NAW-gegevens, gespreksnotities nav (telefonische) afspraken. Relatiebeheer
AdtRem! Verwerker Beheert CRM systeem, voert relatiebeheer werkzaamheden uit NAW-gegevens, gespreksnotities nav (telefonische) afspraken. Relatiebeheer

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door DE OPLOSHELD® in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jen@deoplosheld.nl. DE OPLOSHELD® zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DE OPLOSHELD® en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT

DE OPLOSHELD® wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat DE OPLOSHELD® niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmetdeautoriteitpersoonsgegevens/tipons  

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van DE OPLOSHELD® wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die DE OPLOSHELD® gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies

DE OPLOSHELD® maakt op haar website alleen gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van DE OPLOSHELD®. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. https://www.deoplosheld.nl is de website van DE OPLOSHELD®.

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van DE OPLOSHELD® maakt gebruik van een betrouwbaar TSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke WIFI. Mijn PC is vergrendeld met een sterk wachtwoord. Ik werk mijn plug-ins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door DE OPLOSHELD® verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via jen@deoplosheld.nl.