DE OPLOSHELD

Algemene voorwaarden

1. Inleiding

1.1 De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en DE OPLOSHELD®, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

1.2 Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

2. Offertes

2.1 Alle offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever(s) is gegeven. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten en alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft verstrekt.

2.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. DE OPLOSHELD® is alleen aan offertes en overeenkomsten gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

2.3 Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4 Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk modellen, kopij e.d. zijn overgelegd, is DE OPLOSHELD® niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.

3. Honorarium, kosten, tarieven

3.1 De honorering van DE OPLOSHELD® berust op uurtarieven en pakketprijzen, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.

3.2 Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door DE OPLOSHELD®  worden gemaakt, worden naast de uurtarieven en pakketprijzen afzonderlijk in rekening gebracht.

3.3 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.

3.4 De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door DE OPLOSHELD® in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via DE OPLOSHELD®, dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is zij gerechtigd tot het door berekenen van een toeslag voor administratiekosten. DE OPLOSHELD® zal kortingen op leveranties van derden doorgeven aan de opdrachtgever.

3.5 Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden tweewekelijks gedaan.

3.6 DE OPLOSHELD® verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen.

3.7 DE OPLOSHELD® mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte en/ of overeenkomst overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Daarnaast is DE OPLOSHELD® vrij in het verhogen van de tarieven, dit wordt vooraf schriftelijk medegedeeld.

4. Wijziging in de opdracht

4.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

4.2 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan DE OPLOSHELD® ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

5. Eigendommen van de opdrachtgever

5.1 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet DE OPLOSHELD® dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

5.2 Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

6. Eigendommen van DE OPLOSHELD®

6.1 De eigendom van het tot stand gekomen werk blijft bij DE OPLOSHELD®. Opdrachtgever verkrijgt een exclusief gebruiksrecht na volledige betaling van de overeengekomen vergoeding en gemaakte kosten.

6.2 Schetsontwerpen, presentatiemodellen en/of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, positief- en negatieffilms, foto’s, alsmede moederbanden op magnetische dragers (video en audio), blijven te allen tijde in eigendom van DE OPLOSHELD®.

6.3 Bij beschadiging of teniet gaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interesten te vorderen, in rekening gebracht.

7. Vertrouwelijke informatie

7.1 DE OPLOSHELD® is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

8. Betaling en incassokosten

8.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DE OPLOSHELD® aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door DE OPLOSHELD® aangegeven. DE OPLOSHELD® is gerechtigd om periodiek te factureren.

8.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.3 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DE OPLOSHELD® verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

8.4 Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na aflevering van de opdracht. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport BGK-Integraal 2013.

9. Verzuim van de opdrachtgever

9.1 Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door DE OPLOSHELD® het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen een reeds ingeroosterde dag waarop werkzaamheden zouden worden verricht in opdracht van opdrachtgever.

10. Aansprakelijkheid

10.1 DE OPLOSHELD® is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DE OPLOSHELD® is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DE OPLOSHELD® of haar leidinggevende ondergeschikten of hulppersonen.

10.2 DE OPLOSHELD® is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DE OPLOSHELD® aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DE OPLOSHELD® toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. DE OPLOSHELD® is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 Indien DE OPLOSHELD® aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DE OPLOSHELD® beperkt tot maximaal 2 x de factuurwaarde per maand van de overeengekomen prestatie. De aansprakelijkheid van DE OPLOSHELD® is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in het voorkomende geval.

10.4 De opdrachtgever vrijwaart DE OPLOSHELD® voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DE OPLOSHELD® toerekenbaar is.

11. Intellectuele eigendom

11.1 DE OPLOSHELD® behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DE OPLOSHELD® heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op de rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Gelderland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft DE OPLOSHELD® het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.